Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public este plutonierul major Galiță Mărgărit-Adrian.
 
Adresa: Str. Cesar Bolliac nr. 3-5
Telefon: 0237216400
Mobil: 0766669527
Fax: 0372346031
E-mail: smuf.srp@gmail.com

 

 
REGLEMENTĂRI PRIVIND ACCESUL MASS-MEDIA ÎN SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ
„DR. ALEXANDRU POPESCU” FOCȘANI
                                                                   
            Acordarea de interviuri și declarații de presă, precum și participarea personalului militar sau civil la emisiuni de radio sau de televiziune se aprobă de către comandant(director general), la propunerea structurii/ personalului de informare și relații publice, cu respectarea prevederilor legale referitoare la activitatea de verificare și avizare a informațiilor de interes public specifice M.Ap.N. Personalul de informații și relații publice informează structurile de informații și relații publice de la eșaloanele superioare
Organizarea conferințelor/ brifingurilor de presă la nivelul spitalului se aprobă de către șeful Direcției Medicale.
Comunicatele de presă se aprobă de către comandantul (directorul general) spitalului, iar pentru informare pe linia sistemului de informare și relații publice se transmit pe cale ierarhică. Pentru activitățile la care participă personalități din conducerea M.Ap.N. sau care au un potențial major de atragere a interesului mass-mediei naționale, comunicatele de presă se aprobă de către comandantul (directorul general) spitalului și se transmit spre avizare, pe cale ierarhică, până la șeful Direcției de informare și relații publice.
Activitățile publice și cele ce sunt planificate a fi mediatizate organizate la nivelul spitalului se aprobă decătre comandantul (directorul general) iar pentru informare pe linia sistemului de informare și relații publice se transmit,pe cale ierarhică, laDirecția de informare și relații publice pentru activitățile la care participă personalități din conducerea M.Ap.N sau care au un potențial major de atragere a interesului mass-mediei naționale.
Accesul reprezentanţilor mass-mediei civile acreditați, în obiective aparţinând ţă „Dr. Alexandru Popescu”, se aprobă, în toate situaţiile, de către comandantul (directorul general) sau înlocuitorul legal iar pentru informare pe linia sistemului de informare și relații publice se transmit,pe cale ierarhică, laDirecția de informare și relații publice pentru activitățile la care participă personalități din conducerea M.Ap.N sau care au un potențial major de atragere a interesului mass-mediei naționale.
            Delegații mass-media acreditați au obligația de a se prezenta la poarta instituției pentru identificare. Agentul de pază va solicita cartea de identitate, ordinul/legitimația de serviciu a reprezentanților mass-media și va nota în Registrul de vizitatori, informațiile prevăzute în rubricile acestuia. Paznicul va anunța ofițerul de informații și relații publice de prezența reprezentanților mass-media la spital și nu va permite intrarea acestora în cadrul spitalului până când nu vor fi însoțiți de către ofițerul de informații și relații publice.
            Ofițerul de informații și relații publice va anunța comandantul (directorului general) privind prezența reprezentanților presei  și scopul prezenței în spital.  Reprezentanţii mass-media pot filma în spital numai în spaţiile pentru care comandantul (directorul general)  şi-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii. Accesul reprezentanților mass-media în Compartimentul primire urgențe se va realiza în aceleași condiții enumerate mai sus.
            Este interzis cu desăvârşire accesul reprezentanţilor mass-media în secţia şi compartimentele ATI, bloc operator, sterilizare centralizată,  neurologie, psihiatrie, laboratoare, depozite cu deşeuri medicale periculoase, precum şi în orice altă zonă stabilită de comandantul spitalului. Este interzisă efectuarea de filmări cu camera ascunsă sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanţii mass-media.
  Reprezentantii mass-media vor avea acces nelimitat în urmatoarele situații:
  • Când însoțesc o delegație oficială ( Ministrul apărării, secretar de stat, etc) cu acordul acestora;
  • Insoțiți de către comandant(director general)  sau de către înlocuitorul legal.
Acordarea interviurilor în cadrul spitalului referitoare la starea pacienților
            Interviurile în cadrul spitalului referitoare la starea pacienților vor fi acordate numai de către ofițerul de informații și relații publice cu respectarea urmatoarelor reguli privind demnitatea umană și drepturile pacienților:
  • Declarațiile referitoare la o persoană se vor face respectând drepturile și libertatile fundamentale ale omului;
  • Informațiile cu privire la o persoană reținută pentru cercetări, arestata sau aflată în detenție nu se vor pune la dispozitia presei fără acordul autorităților în drept.
  • Nu va fi dezvăluită identitatea unei persoane victimă a unei infracțiuni privitoare la viața sexuală, cu excepția cazului în care persoana și-a dat acordul în scris.
  • Nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naționalitatea, rasa sau  religia unei persoane, precum și un eventual handicap al acesteia.
  • Informațiile cu privire la persoanele aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, pronostic, tratament, circumstanțe în legatură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispoziția presei numai cu acordul persoanei sau în cazul unei persoane fără discernământ sau decedată, cu acordul familiei sau al aparținătorilor.
            Ofițerul de informații și relații publice va însoți reprezentanții mass-media în cazul în care aceștia doresc  intervievarea unui pacient și va permite acest lucru numai după ce pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa.
            Acordurile în scris vis-a-vi de oferirea de informații cu privire la starea de sănătate, medicație, tratament, sau cu privire la luarea de interviuri sub formă de înregistrare audio/video/poze, se vor da pe formular „Acordul în scris al pacientului”, anexa nr. 2.
            Postarea de către angajaţii spitalului, pe diferite canale de socializare, a fotografiilor sau filmărilor din interiorul spitalului, în care pot fi identificaţi pacienţi, aparţinători sau personal medical al unităţii sanitare, este strict INTERZISĂ.
 
În Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu”, relaţiile oficiale cu mass-media civilă se desfăşoară numai cu asistenţa ofiţerului de informare şi relaţii publice al spitalului.
Ofiţerul de informare şi relaţii publice ţine evidenţa solicitărilor reprezentanţilor mass-mediei civile şi a răspunsurilor comunicate.
La Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu” personalul militar și civil poate acorda interviuri sau declaraţii reprezentanţilor mass-mediei civile în următoarele condiţii:
a) să aibă aprobarea comandantului (directorului general);
b) să exprime numai puncte de vedere în limita mandatului aprobat şi să se refere doar la probleme din aria sa de competenţă şi responsabilitate;
c) să consulte ofiţerul de informare şi relaţii publice înainte de contactul cu mass-media;
d) să respecte echidistanţa politică a armatei;
e) să nu furnizeze informaţii exceptate de la liberul acces, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
În situaţia în care nu există timpul necesar pentru obţinerea aprobării comandantului sau a înlocuitorului legal, ofiţerului de informare şi relaţii publice, după ce a acordat interviuri sau declaraţii de presă jurnaliştilor civili, are obligaţia să informeze ulterior comandantul sau  înlocuitorul legal despre acest fapt.
Acreditarea unui jurnalist, refuzul sau retragerea acreditării se fac în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
Acreditarea jurnaliştilor la activităţile organizate de Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu” se face, la cerere, de către ofiţerul de informare şi relaţii publice al spitalului, în cel mult două zile de la înregistrarea cererii, pe baza completării unui formular-tip prezentat în anexa nr. 1.
 
Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către  personalul spitalului nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.
Informaţiile cu privire la datele personale ale personalului spitalului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.
Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu”, prin ofiţerul de informare şi relaţii publice, are obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia. După finalizarea procesului de acreditare anuală, ofiţerul de informare şi relaţii publice transmite ierarhic, prin stucturile de informare și relații publice de la eșaloanele superioare, la Direcția de informare și relații publice, situații centralizatoare cu jurnaliștii acreditați și redacțiile pe care le reprezintă.
   SpitalulMilitar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu”, prin ofiţerul de informare şi relaţii publice, poate refuza acordarea acreditării sau poate retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii spitalului şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.
             Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist.
Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu”, prin ofiţerul de informare şi relaţii publice, are obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acesta.
Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu” nu poate interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea.
Mijloacele de informare în masă nu au obligaţia să publice informaţiile furnizate de Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu”, prin ofiţerul de informare şi relaţii publice.
 
 
                                                                                                        Anexa nr. 1
FORMULAR DE SOLICITARE A ACREDITĂRII PENTRU JURNALIŞTI
Nume  
 
Prenume  
 
Data și locul nașterii  
 
Cetățenia  
 
Instituția media reprezentată  
 
Redacția  
 
Adresa  
 
Funcția  
 
Data încadrării  
 
Nr. legitimația de presă  
 
Telefon redacție  
 
Fax redacție  
 
E-mail  
 
Telefon mobil  
 
E-mail personal  
 
Date CI/BI – serie, număr, CNP  
 
Date pașaport – serie, număr, perioada de valabilitate  
Experiența în domeniul militar  
Data solicitării acreditării  
Acordul instituției de presă – semnătura, cu numele în clar, ștampila  
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
Anexa nr. 2
                                                                                       APROB
                                        Desfășurarea interviului în data de                  interval orar
                                        Comandantul Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu”
                                                                                                
 
 
ACORDUL ÎN SCRIS AL PACIENTULUI
„Subsemnatul (subsemnata) ..................................................., informat (informată) și conștient (conștientă) asupra riscurilor și beneficiilor privind  furnizarea de informații privind starea  mea de sănătate,  medicație, tratament,  în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare, declar că sunt de acord cu privire la acordarea de interviuri sub formă de înregistrare audio/video/poze și distribuirea acestora în mass-media.
         DATA                                                                                                 SEMNĂTURA ”
 
ACORDUL SCRIS AL REPREZENTANTULUI LEGAL
            Subsemnatul (subsemnata)........................................... reprezentant legal al pacientului…………………….., informat (informată) și conștient (conștientă) asupra riscurilor și beneficiilor privind  furnizarea de informații privind starea  pacientului de sănătate,  medicație, tratament,  în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare, declar că sunt de acord ca acesta să acorde interviuri sub formă de înregistrare audio/video/poze și distribuirea acestora în mass-media.
         DATA                                                                                                 SEMNĂTURA
 
ACORDUL SCRIS AL DOCTORULUI
            Subsemnatul (subsemnata)...........................................în calitate de medic curant al pacientului......................................................sunt de acord ca acesta să acorde interviu/să fie filmat/fotografiat, acest fapt nefiind de natură să dăuneze pacientului.
         DATA                                                                                                 SEMNĂTURA
 
 
DECLARAȚIE JURNALIST
 
            Subsemnatul .................................................. jurnalist al publicației ....................................... declar pe proprie răspundere că nu voi filma/ înregistra cu dispositive ascunse cât mă voi afla în incinta spitalului și nu voi intervieva persoane care nu și-au dat acordul în scris în acest sens sau care nu au acordul comandantului/ al medicului currant.
            De asemenea, declar că am luat la cunoștință de regulile constituite prin procedura de reglementare a accesului mass-media la nivelul spitalului și la pacienții internați în cadrul acestuia, pe care mă oblig să le respect.
 
         DATA                                                                                                 SEMNĂTURA
 
 

 
Top