SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ ”Dr. ALEXANDRU POPESCU” FOCȘANI

Protecția datelor cu caracter personal


      Spitalul Militar de Urgenţă “Dr. Alexandru Popescu” Focşani reprezentat legal prin comandant, este subordonat Direcţiei medicale a M.Ap.N. si Ministerului Apărării Naţionale.

      Am fost informat privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia datelor personale ale persoanelor fizice.
„Datele dumneavoastră prelucrate de Spitalul Militar de Urgenţă “Dr. Alexandru Popescu” Focşani sunt:

  • elemente de identificare – Nume, Prenume, CNP, seria şi numărul actului de identitate;

  • setul minim de date la nivel pacient reglementate prin Ordinul nr. 1782/2006 anexele 6 şi 7;

  • datele şi informaţiile medicale reglementate prin ordinul nr. 1123/849/2016 anexa 2;

  • datele de contact – număr de telefon şi/sau adresă de e-mail reglementate prin Ordinul nr. 1501/2016;

În vederea desfăşurării obiectului său de activitate, spitalul va colecta, înregistra, structura, stoca, consulta, utiliza, prelucra, transmite datele personale oferite numai pentru realizarea scopurilor în care  acestea au fost colectate, respectiv pentru:

  • prestarea serviciilor medicale

  • raportarea serviciilor medicale efectuate către instituţiile prevăzute de lege, spre decontarea acestor servicii;

  • îndeplinirea responsabilităţilor legale de transmitere a datelor (individuale sau statistice) către instituţiile publice reglementate de lege;

  • prelucrarea statistică a acestor date, statistici necesare pentru a putea răspunde diferitelor solicitări primite de la instituţii publice şi necesare pentru realizarea indicatorilor de management pentru îmbunătăţirea sau menţinerea standardelor de calitate;

  • îmbunătăţirea serviciilor (prin aplicarea chestionarului de evaluare a satisfacţiei), gestionarea solicitărilor/ reclamaţiilor primite din partea dumneavoastră şi prezentarea analizelor necesare;

  • realizarea serviciilor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către spital;

            În vederea conformării cu obligaţiile legale aplicabile de transmitere a datelor (individuale sau statistice), datele dumneavoastră personale/confidenţiale sunt transmise către: Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreş ti – C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., Direcţia Medicala a M.Ap.N. – D.M., Dosarul Electronic de Sănătate – D.E.S., Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti - S.N.S.P.M.P.D.S.B., Inspectoratul Teritorial de Muncă – I.T.M., Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – A.N.A.F., Institutul Naţional de Statistică-I.N.S.  şi alte instituţii sau organe publice, autorităţi ale administraţiei locale, judeţene etc.
          La datele dumneavoastră personale pe care ni le furnizaţi au acces: personalul spitalului din departamentele (medicale si nemedicale) . Întreg personalul respectă păstrarea confidenţialităţii datelor având această obligaţie stipulată în Fişa Postului, Angajamente de confidenţialitate, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern şi  contractele de prestări servicii.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către o ţară terţă.
          Spitalul va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare şi ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligaţiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispoziţiile referitoare la obligaţiile de arhivare (conform Nomenclator arhivistic aprobat  – perioada maximă 50 ani, după caz, în funcţie de tipul documentului)  şi raportări.
          Totodată, vă informăm că aplicăm măsurile tehnice şi organizatorice,  adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal. 
          Va informam ca drepturile persoanelor vizate sunt: dreptul de acces la date, la rectificare, la ştergerea datelor, la restricţionarea prelucrării, la portabilitatea datelor, la opoziţie, dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorităţii de Supraveghere, cu excepţia cazurilor în care nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
          Când prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă sau a muncii, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizare de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical, spitalul poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, pentru prestarea serviciilor medicale către dumneavoastră.”

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (1Mb)
Vă puteţi exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, în atenţia Responsabilului cu Protecţia datelor al Spitalului Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu” Focșani, Pcc. Vîlcu Florin

Contact responsabil cu protecţia datelor Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu” Focșani:

Totodată aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bucureşti B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr 28 - 30, Sector 1, C.P. 010336, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro, telefon : 0318059211 0318059212, fax : 0318059602, website : www.dataprotection.ro.